Brännskär

Ägarna

Åbolands skärgårdsstiftelse har tillsammans med Svenska småbruk och egna hem ab på hösten år 2010 köpt skärgårdshemmanet Brännskär i Nagu södra skärgård. Stiftelsen fungerar som förvaltare av stället. Deras syfte med köpet av skärgårdshemmanet är att främja året om boende och verksamhet och hindra att ett socialt och kulturellt viktiga hemman genom ägarbyte tas i privat fritidsbruk. På sensommaren 2011 arrenderade man ut stället till Lennart Söderlund. Ägarna utvecklar stället tillsammans med arrendatorn.

Åbolands Skärgårdsstiftelse

Stiftelsen verkar för en levande skärgård med fokus på miljö, boende och näring.

Enligt stadgarna för Åbolands Skärgårdsstiftelse är dess ändamål ”att verka för en levande skärgård genom att främja och stödja möjligheterna för fast boende i och inflyttning till skärgården, och verka för att på andra sätt främja en hållbar ekonomisk, ekologisk och sociokulturell utveckling i Åbolands skärgård”.

Stiftelsen stöder ekonomiskt, initierar och deltar i projekt som boende- och arbetsmöjligheter i skärgården. För att Stiftelsen skall kunna uppfylla sitt ändamål behöver den medel. Stiftelsen tar gärna emot gåvor, donationer och testamenten. Stiftelsens kondoleanser kan man hämta från ställena uppräknade under denna länk och hyllningsadresserna kan laddas ner från nätet under denna länk.

Kontaktuppgifter hittar ni här: kontakta stiftelsen.

www.abolandsskargardsstiftelse.fi

Småbruk och egna hem ab

Svenska småbruk och egna hem grundades 1908 av Svenska folkpartiets närstående kretsar med uppgift "att verka för den svensktalande befolkningens fästande vid jorden" och därvid såvitt möjligt arbeta för att skaffa och försälja jord åt obesuttna finlandssvenskar på landsbygden. Initiativtagare var fil.dr Edvard Blomqvist.

Bolaget har under årens lopp i Nyland och Åboland inköpt ett stort antal större egendomar som styckats upp så att omkring 2 300 småbruk och tomter om sammanlagt 32 000 ha bildats. Svenska småbruk och egna hem ägde 2006 omkring 2 500 ha mark i Nyland och bedriver ett betydande skogsbruk med en årlig avverkning på 8 000 m3 virke. Bolaget upprätthöll tidigare Överby trädgårds- och lantbruksskolor, gr. 1915 i Kyrkslätt, som 1944 flyttades till Margreteberg i Esbo och 1978 övertogs av en samkommun. Bolaget återköpte Margreteberg 2002 och hyrde ut fastigheten till Ab Utbildning Sydväst, som förde den forna trädgårdsskolans traditioner vidare inom ramen för Yrkesinstitutet Sydväst (utbildade trädgårdsmästare, Axxell) och Yrkeshögskolan Sydväst (utbildade hortonomer, Yrkeshögskolan Novia). 2011 flyttades Novias hortonomutbildning från Överby till Ekenäs i Raseborg.

Svenska småbruk och egna hem leddes från grundandet fram till 1937 av Eric von Rettig, mångårig ordförande i Svenska folkpartiet. 1922 bildades Stiftelsen Ab Svenska småbruk och egna hems undervisningsfond för att understöda lantbruksskolan på Överby, och 1949 bildades Stiftelsen Finlandssvenska Jordfonden med uppgift att understöda svenska småbrukares i Finland kulturella och ekonomiska samarbetssträvanden samt bistå finlandssvenskar att förvärva jord. Fonderna stöder numera olika projekt inom lantbruksundervisningen samt ger förmånliga och långfristiga generationsväxlingslån till unga finlandssvenska jordbrukare. (Hj. Gustafsson, S. 1908-58)

Åbolands Skärgårdsstiftelse
European Regional Development Fund
Biosfär
Leader
© 2018 Brännskär
Planning & design: Sydweb